Vážení zákazníci, od 1.6.2023 sa ruší prevádzka e shopu, naše produkty si budete môcť zakúpiť aj naďalej v partnerských predajniach na celom Slovensku. Ďakujeme za pochopenie.

Pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže s názvom „Súťaž s Evou" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť EVA s.r.o., Nižný Hrušov 201, 094 22 Slovenská republika, IČO 31 710 786 zapísanej: na Okresnom súde Prešov, oddiel Sro, vložka č.2423/P, (ďalej len „Usporiadateľ").
Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá").

2. Trvanie Súťaže

Súťaž bude spustená 07.06.2022 a ukončená 07.07.2022.

3. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie každá fyzická osoba:
· s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel,
s výnimkou:
· zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky
zákonník").

4. Podmienky Súťaže

Podmienkou účasti v Súťaži je splnenie súťažného zadania na facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/poleva.sk alebo na instagramovej stránke https://www.instagram.com/cokoladovna_eva/

Súťažné zadanie bude zverejnené 07.06.2022, pričom odpoveď musí Účastník Súťaže zadať v komentári pod príspevkom so súťažným zadaním: „Uhádnite koľko kg čokolády vyrobíme v Čokoládovni za rok“.
Spomedzi všetkých zaslaných odpovedí bude náhodným žrebovaním vybraný jeden súťažiaci, ktorý vyhrá balíček čokoládového dražé podľa vlastného výberu (1000g).

Žrebovanie sa uskutoční dňa 07.07.2022 po 14:00 hod. Odpovede zaslané 06.07.2022 po 14:00 hodine nebudú zaradené do žrebovania.
Každý Účastník Súťaže môže odpovedať na súťažnú otázku iba raz. V prípade, že zašle viac ako jednu odpoveď, bude do žrebovania zaradená iba prvá z jeho odpovedí. Vulgárne a nevhodné komentáre budú odstránené a nebudú zaradené do Súťaže.
Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným uplatnením Výhry spôsobom podľa Pravidiel.

5. Výhra


Účastníci Súťaže, ktorí splnili Podmienky Súťaže a budú vybraní náhodným žrebovaním zo správnych odpovedí dňa 07.07.2022 po 14:00 hod., vyhrajú balíček čokoládového dražé podľa vlastného výberu (1000g).

Právoplatnými výhercami sa stanú vylosovaní účastníci. Výhru podľa týchto Pravidiel dáva do Súťaže Usporiadateľ. Mená výhercov budú zverejnené 07.07.2022 po 14:00 hod.na facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/poleva.sk

 alebo na instagramovej stránke https://www.instagram.com/cokoladovna_eva/
Výhercovia budú oboznámení o spôsobe odovzdania Výhry správou cez Facebook alebo Instagram. Výhra im bude odovzdaná po skončení Súťaže. Výherca nemá nárok na výmenu Výhry za peňažnú hotovosť, či iný druh tovaru. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka.

V prípade, ak sa jedná o ceny od iného dodávateľa ako od Usporiadateľa a nastane problém (materiálny problém s vecnými cenami dodávateľa, prípadne neodoslanie cien Usporiadateľovi a pod...), spoločnosť EVA s.r.o zaručuje náhradu ceny.
V prípade výhercu, ktorý nedosiahol vek potrebný pre spôsobilosť na právne úkony, musí prebrať výhru jeho zákonný zástupca.

6. Spracúvanie osobných údajov


Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa


Spoločnosť EVA s.r.o, so sídlom Nižný Hrušov 201, 094 22 Slovenská republika, IČO 31 710 786 zapísanej: na Okresnom súde Prešov, oddiel Sro, vložka č.2423/P,  ako usporiadateľ súťaže.

 

Kontaktné údaje


Adresa na doručovanie: EVA s.r.o, Nižný Hrušov 201, 094 22 Slovenská republika
E-mailová adresa: info@poleva.sk 
Telefónne číslo: +421 57 44  932 70

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov


Informácie uvedené vo facebookovom profile účastníka Súťaže/súťažiaceho (meno,priezvisko, prípadne prezývka a profilová fotografia), adresa na doručovanie, e-mailová adresa a telefónne číslo výhercu.

 

Účel spracúvania osobných údajov


Organizácia, vyhodnotenie, zverejnenie výsledkov a propagácia Súťaže

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Príjemcovia osobných údajov


Spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
Príjemcom osobných údajov v rozsahu informácií uvedených vo facebookovom a instagramovom profile účastníka Súťaže/súťažiaceho budú tiež všetky osoby, ku ktorým sa tietoúdaje dostanú prostredníctvom sociálnej siete Facebook a Instagram.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny Spoločnosť UrbanGuru s.r.o nebude osobné údaje prenášať do tretích krajín.

 

Doba uchovávania osobných údajov


Osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania Súťaže, ako aj po dobu po skončení Súťaže za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a propagácie Súťaže, pričom následne budú uchovávané po dobu určenú priamo príslušným právnym predpisom alebo v súlade s príslušným právnym predpisom (napr. zákon o
účtovníctve, zákon o archívoch a registratúrach, daňové predpisy).

 

Informácie o právach dotknutej osoby


Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracovaniu osobných údajov.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

 

Informácia o nevyhnutnosti poskytnutia osobných údajov


Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie tak, ako je uvedené vyššie, je požiadavkou, ktorej splnenie je potrebné na účely účasti v Súťaži a získania výhry v Súťaži.

 

7. Osobitné ustanovenia


Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania, ako aj podmienky hry, počet výhercov aj druhy výhier, ktoré budú predmetom výhry.

Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Organizátor a Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov zo Súťaže v prípade, že by takýto Účastník porušoval Pravidlá, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom, konal v rámci Súťaže v rozpore s dobrými mravmi, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Organizátora či Usporiadateľa, alebo bol ztýchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov, či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenie a pod.).
Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Usporiadeľa súťaže.
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami.

 

V Nižnom Hrušove dňa 07.06.2022


EVA s.r.o